Pædagogiske mål og indholdsbeskrivelse for Friskolen i Thorlunds SFO / Klub

Sfo’en / klubbens udgangspunkt, er at videreføre friskolens værdigrundlag om trivsel, højt selvværd, dannelse, gensidig respekt, nærvær, sundhed og oplevelser. Det er vigtigt, at børnene får en tryg hverdag, og at der er fokus på at leg er barnets arbejde:

”Det tager tid at vokse op. Legen er barnets arbejde”

Derfor vægter vi:

 1. at skabe stjernestunder for både det enkelte barn og børnene som helhed
 2. at børnene har mulighed for at skabe og udvikle venskaber
 3. at der er tid og rammer for leg og fordybelse både indendørs og udendørs
 4. den gode stemning barn og barn imellem samt barn og voksne imellem
 5. at børnene får erfaring med håndtering af demokrati og medbestemmelse
 6. at styrke børnene motorisk gennem leg og aktiviteter
 7. at tilbyde forskellige aktiviteter
 8. at hjælpe børnene med at hjælpe hinanden

Opfyldelse af mål

Ad1. at skabe stjernestunder for både det enkelte barn og børnene som helhed.

Vi tror på, at det er vigtig oftest muligt at skabe særlige øjeblikke også kaldet stjernestunder. Og at der er os voksne, der skaber fundamentet for at det er muligt – både via stemningen, se børnenes behov og vise det store i de små ting. Det er heri vigtigt, at børnene mødes af interesserede og engagerede voksne. Fx benytter vi vores eftermiddagsmad til samling og hyggestund, men højtlæsning og dialog med børnene ud fra historierne.

Ad2. at børnene har mulighed for at skabe og udvikle venskaber

Netop i Sfo’en har børnene mulighed for at skabe, udvikle og styrke venskaber. Der er god tid imellem rutinerne, så der er rum og tid til børnene kan få styrket deres sociale kompetencer. Vi vægter, at børnene lærer at lytte til hinanden, og tage et ansvar for sig selv og andre, og at der er tid til at lytte til børnene, og inddrage dem i eventuelle løsninger ved fx konflikter.

Børnene får både lov til at lege indenfor i SFO’en og udenfor. Evt. vælger de at lege, fremfor at være med i dagens aktiviteter.

 

Ad3. at der er tid og rammer for leg og fordybelse både indendørs og udendørs

Igen så er legen barnets arbejde. Og for at give mulighed for forskellige lege og for fordybelse, er Sfo lokalet indrettet derefter. Samtidigt er det muligt at adskille de forskellige lege, så der kan leges flere steder separat. Der er en ”hule” under trappen til afslapning og hygge. I spisesalen er der også mulighed for brætspil.

Udenfor er legepladsen indrettet med mooncarbane, træer, huler og hytter der indbyder til forskellige lege og fordybelse. Området kan give næring til fantasien og skabe muligheder for fx rollelege, hvilket vi inddrager i vores aktivitetsplaner, ved at vi laver ting til rollelege o.lign.

Det er vores fokus, at børnene får mulighed for at fordybe sig i leg, evt. ledsaget/igangsat af en vokse, og gerne bruge den/de ting, som børnene har været med til at lave under dagens aktivitet.

Sfo’en opdelt i forskellige grupper. SFO, SFOKlub og Klub. Børnene får højere grad af frihed under ansvar: dette vil vi også gerne udnytte til at tilbyde forskellige muligheder for leg, aktivitet og fordybelse alt efter alder og udvikling.

 

Ad4. den gode stemning barn og barn imellem samt barn og voksne imellem

Vi voksne er rollemodeller (også for) den gode stemning, og vi er med til at skabe den gode stemning via vores kropsprog, valg af ord, tone og energi. Derudover har vi fokus på ro og tid ved fx måltidet samt fokus på at give sig god tid med rutinerne. Dermed øver vi os på ikke at have noget vi SKAL nå, og at man som voksen er nærværende og ”tilstede”. Vi vægter også hvordan børnene taler til og med hinanden, og hvordan de taler til os voksne.

 

Ad5. at børnene får erfaring med håndtering af demokrati og medbestemmelse

Vi forsøger at eliminere regler og i stedet bruge sund fornuft, hvad der er rimeligt og frihed under ansvar. Dertil er Sfo’en også opdelt i forskellige grupper. SFO, SFOKlub og Klub idet børnene får højere grad af frihed under ansvar alt efter alder og udvikling.

Derudover vil vi gerne give børnene erfaring med håndtering af demokrati og medbestemmelse ved:

 • At børnene bliver hørt om nye ideer og handlinger i Sfo’en
 • At børnene bliver informeret om nye tiltag
 • Børnene er medbestemmende i forhold til aktiviteter. De oplever, at de er med i et forpligtende fællesskab
 • De voksne definerer overfor børnene, hvor og hvordan de gør deres indflydelse gældende
 • Evaluering i personalegruppen og med børnene primo efterår og forår

 

Ad6. at styrke børnene motorisk ved at de gennem leg og aktiviteter får rum til at udfolde sig fysisk

Det naturligt at bruge både skolens store legeplads/naturområde og lokalområdets naturfaciliteter ved fx gåture/oplevelser i naturen så børnene også tilbydes fysiske aktiviteter. Derudover er legepladsen indrettet med mooncarbane, gynger, kravlenet mm, træer, huler og hytter der indbyder til forskellige fysiske lege. Vi har i Sfo’en også forskellige udendørs spil og benytter boldbanen til aktiviteter af mere sportslig art.

Ad7. at tilbyde forskellige aktiviteter

Sfo’en tilrettelægger aktiviteter på tværs af grupper og årgange. Vi tilbyder aktiviteter, som tilgodeser hele barnets udvikling. Disse aktiviteter er baseret på selvvalg og på pædagogisk tilrettelagte aktiviteter

 • Vi bruger lokalområdet i vores aktiviteter
 • I de forskellige aktivitetstilbud at sikre, at børnene for mulighed for at kende sig selv i forskellige situationer
 • At vi har viden om det enkelte barns udvikling og er opmærksom på det enkelte barns kompetencer
 • Vi arrangerer en større tur (fx Herning Centret). Evt kun SFOKlub og Klub
 • Vi har ønske om, at SFOKlub og Klub for andre/flere aktiviteter – evt. selvstændige ting
 • Vi følger højtiderne og naturlige traditioner i forhold til aktiviteter (og hemmeligheder)
 • Vi holder fastelavn med forældrekaffe
 • Forældrekaffe 1 gang årligt udover fastelavn
 • Årsplan laves på et personalemøde i juni måned
 • Årsplanen evalueres 2 gange årligt, primo efterår og forår
 • Aktiviteterne i årsplanen skal være en blanding af traditioner og fornyelse

Ad8. at hjælpe børnene med at hjælpe hinanden

I fællesskab hjælper vi hinanden. vi voksne er rollemodeller for børnene (også) i forhold dette. Et eksempel er oprydning. Oprydning kan godt give anledning til konflikter og dårlig stemning. Derfor er det vigtigt, at hjælpe børnene til at hjælpe hinanden. Sikre at de er enige om, at nu har hver taget sit. Oprydning er blot et eksempel på, hvor det er muligt arbejde med sociale kompetencer og fællesskabet.

Eksempler på kompetencer og færdigheder, der skal udvikles gennem forskellige aktiviteter:

 Motorisk at kunne:

 • Have styr på sin krop. Kunne løbe, klatre, balancere, hinke, hoppe, danse, slå enkelte rytmer, synge almindelige børnesange.
 • Klæde sig af og på
 • Klare toiletbesøg alene
 • Holde en blyant, anvende spiseredskaber og værktøj o.lign
 • Anvende færdighederne til meningsfyldt gøremål som tegne, sy, skære, snitte, spise, knappe, klippe, lyne og binde.

At barnet kan:

 • Rette sin opmærksomhed mod et fokus og samtidig kunne lukke noget andet ude. Kunne holde denne koncentration gennem længere tid.
 • Tage vare på mange praktiske forhold omkring sit liv
 • Vurdere påklædning efter vejret. Holde orden i garderoben
 • At man sidder stille og lytter til en historie, fortælling, meddelelse
 • Huske op til flere beskeder over et længere tidsrum

Følelsesmæssigt/socialt:

 At barnet bliver:

 • I stand til at sige til og fra
 • Psykisk robust og empatisk
 • Tolerant og have accept over for andre, der tænker og/eller er anderledes end en selv

 At barnet kan:

 • Bede om hjælp fra voksne/andre børn
 • Kende sine følelser og kunne sætte ord på sine følelser
 • Forhandle sig til rette. Vide at man selv kan klare mange konflikter/uoverensstemmelser.
 • Føle ansvar for egne handlinger og for fællesskabet, ansvar forpligter.

Forældresamarbejde:

 • Sfo’en bruger husets fredagsbrev til at vise i billeder ugen, der er gået, og til at orientere om den kommende ugens aktiviteter, og orientere om større aktiviteter.
 • Sfo’en deltager på forældremøde i forbindelse med lille og minigruppen
 • Sfo’en deltager på intro møder for nye familier
 • Sfo’en deltager i K-møder ved sociale færdigheder
 • At det pædagogiske grundlag og praktisk info gives til forældrene ved opstart
 • At det pædagogiske grundlag og praktisk info er tilgængeligt på hjemmesiden

Vi forventer at forældrene:

 • Er i åben dialog med personalet
 • At der er gensidig information, hvis der er noget omkring barnet/familien, der påvirker barnet
 • At der gives besked til personalet vedr. ændringer i barnet dagligdag
 • At forældrene støtter op om reglerne omkring oprydning inden barnet forlader Sfo’en

Overgang fra børnehave til Sfo:

Mål:

 • At skabe tryghed for børnene ved overgang fra børnehave til skole/Sfo
 • At lette overgangen fra børnehave til Sfo
 • At skabe kontakt børn og voksne imellem
 • At børnene lærer personale og Sfo at kende
 • At videregive de erfaringer, der er relevante for barnets videre udvikling

Opfyldelse af mål:

I huset er børnehavebørnene sammen med Sfo personalet i hverdagen (ca fra kl. 15.45 til afhentning).

Det år det store børnehavebørn skal starte i skole, er de med i Sfo’ens aktiviteter en-to gang(e) om ugen de sidste fire måneder inden sommerferien.

Børnehavebørnene er også sammen med Sfo personalet i forbindelse med feriepasning, og her lærer de også Sfo lokalet at kende.

Sfo og børnehave personale har fælles personalemøder, derfor har Sfo kendskab til børnene børnehavetid.

I det hele taget er huset af en størrelse som medvirker til, at børnene får en tryg overgang.